Privātuma politika | Bucher Municipal | Latvija

Privātuma
politika

Privātuma
politika

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta personas datu vākšana un turpmākā apstrāde, ko veic Bucher Municipal AG un tās saistītie uzņēmumi (kopā vai attiecīgā gadījumā atsevišķi— Bucher Municipal), ciktāl uz to neattiecas citas datu aizsardzības politikas vai kas ir acīmredzama no apstākļiem, vai to paredz piemērojamie tiesību akti. Termins “personas dati” ietver visu informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu.

Šīs Privātuma politikas I sadaļā ir aprakstīta Bucher Municipal veiktā vispārējā personas datu apstrāde. II sadaļā ir ietverti īpaši noteikumi par konkrētiem lietojumiem.

 

I.      VISPĀRĒJI NOSACĪJUMI

1.     PĀRZINIS, DATU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

Katrai tīmekļa vietnei (tostarp tiešsaistes veikaliem un īpašo piedāvājumu mini vietnēm), klātbūtnei sociālajos medijos, multimediju portāliem, tērzēšanas robotiem un visām BucherMunicipal lietotnēm (katra no tām ir TĪMEKĻA VIETNE) ir Bucher Municipal pārzinis attiecībā uz personas datu vākšanu saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) (vai pielīdzināmiem noteikumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā). Ja vien TĪMEKĻA VIETNĒ nav noteikts citādi (saskaņā ar impressum, lietošanas noteikumiem u. c.) vai saskaņā ar II sadaļu turpmāk, pārzinis ir uzņēmums Bucher Municipal AG.

Attiecīgais saistītais uzņēmums ir pārzinis, ja tas sazinās, izmantojot citus saziņas līdzekļus, nevis TĪMEKĻA VIETNI (e-pastu, vēstuli, tālruni, personīgi utt.), un ja saziņa neietilpst darbībā, kurai Bucher Municipal AG šajā Privātuma politikā vai citādi ir iecēlis konkrētu pārzini.

Ja Bucher Municipal uzņēmums vai saistītais uzņēmums izpauž personas datus citam Bucher Municipal uzņēmumam vai saistītajam uzņēmumiem noteiktiem saņēmēja uzņēmuma vai saistītā uzņēmuma mērķiem, šāds uzņēmums vai saistītais uzņēmums ir pārzinis saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu.

Bucher Municipal nav iecēlis datu aizsardzības speciālistu saskaņā ar VDAR 37. pantu, izņemot šādus Bucher Municipal uzņēmumus: Bucher Municipal GmbH, Vācija/ Bucher Municipal Wernberg GmbH, Vācija / Bucher Municipal SIA, Latvija. Turklāt, ja II sadaļā nav norādīta konkrēta kontaktpersona, visus jautājumus, pretenzijas vai neskaidrības par datu aizsardzību Bucher Municipal var adresēt šādai kontaktpersonai:

Bucher Municipal nodaļas datu aizsardzības koordinators,dataprotection@buchermunicipal.com, Tel. +41 44 857 22 11.

Bucher Municipal uzņēmumu un saistīto uzņēmumu, kuru domicils ir attiecīgi ārpus ES vai EEZ, pārstāvis (VDAR 27.pants) ir Bucher Municipal GmbH.

 

2.    PERSONAS DATU APSTRĀDE

Bucher Municipal vāc un apstrādā

 • tā TĪMEKĻA VIETŅU tādu lietotāju personas datus, kas reģistrējušies Bucher Municipal;
 • Fiziskās un juridiskās personas, kas iegādājas un saņem/gūst labumu no Bucher Municipal precēm un pakalpojumiem;
 • Potenciālie vai faktiskie Bucher Municipal preču un pakalpojumu klienti;
 • Bucher Municipal apkārtraksta saņēmēji;
 • Bucher Municipal veikto izpētes kampaņu un sabiedriskās domas aptauju dalībnieki;
 • Bucher Municipal organizēto kursu, semināru un citu apmācību dalībnieki; un
 • Bucher Municipal veikalos un citās vietās nodrošinātā bezvadu interneta lietotāji.

            (kopā— KLIENTU DATI).

KLIENTU personas dati parasti tiek vākti tieši TĪMEKĻA VIETNES lietošanas gaitā, attiecīgi Bucher Municipal vai Bucher Municipal mazumtirgotāju veikalos vai pasākumos vai tiešā saziņā e-pastā, pa tālruni vai citādi. Personas datus var vākt arī netieši, jo īpaši, turpmāk iegūstot papildinformāciju no trešo personu datu avotiem (piemēram, sociālajiem medijiem, adrešu brokeriem).

Konkrēti Bucher Municipal apstrādā šādu kategoriju personas datus:

 • Dati, kas attiecas uz fiziskām personām, tostarp, bet ne tikai, vārds un uzvārds, pirmslaulības uzvārds, adrese, dzīvesvieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimšanas datums, dzimums, ģimenes stāvoklis, radinieki, kontaktinformācija ārkārtas gadījumos, fotogrāfijas utt.;
 • Dati, kas attiecas uz pasūtījumiem un pirkumiem, tostarp, bet ne tikai, maksājumu informācija, kredītkaršu informācija un citi maksājumu dati, norēķinu un piegādes adrese, pasūtītie un iegādātie produkti un pakalpojumi, informācija, kas saistīta ar pieprasījumiem, sūdzībām un domstarpībām saistībā ar produktiem un pakalpojumiem vai attiecīgajiem noslēgtajiem līgumiem, piemēram, garantijas pretenzijām, atteikumiem un strīdiem, informācija par KLIENTIEM, kas iekļauti Bucher Municipal melnajā sarakstā utt.;
 • Dati saistībā ar produktu un pakalpojumu mārketingu, tostarp, bet ne tikai, tāda informācija kā, piemēram, biļetenu saņemšana un atteikšanās no tiem, saņemtie dokumenti, ielūgumi un dalība pasākumos un īpašās aktivitātēs, personīgās vēlmes un intereses utt.;
 • Dati par TĪMEKĻA VIETNES izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, IP adrese un citi identifikācijas dati (piemēram, lietotājvārds sociālajos medijos, viedtālruņu vai datoru MAC adrese, sīkdatnes), TĪMEKĻA VIETNES apmeklējuma datums un laiks, apmeklētās lapas un saturs, atsauces tīmekļa vietnes utt.
 • Ar saziņu saistīti dati, piemēram, vēlamie saziņas līdzekļi, sarakste un saziņa ar Bucher Municipal (tostarp saziņas ieraksti) u.c.;
 • ·Dati, kas savākti saistībā ar klientu programmu, piemēram, dalībnieka numurs, piekļuves kodi (tostarp paroles), vēlamā valoda, dāvanu kartes numurs, dalības datums un ilgums, klienta vai potenciālās trešās personas maksājumu informācija, informācija par dāvanas saņēmēju, informācija par TĪMEKĻA VIETNES apmeklējumu skaitu, pirkumu vēsture, iegādātie produkti u. c. (turklāt visi TĪMEKĻA VIETNES konti, aktivitātes un pasākumi, kuriem KLIENTS reģistrējas, izmantojot personas datus, un tādējādi noslēdz līgumu ar attiecīgajiem Bucher Municipal uzņēmumiem, šīs politikas izpratnē ir uzskatāmi par klientu programmu); 

           (kopā — KLIENTU DATI).

Turklāt Bucher Municipal vāc un apstrādā šādus personas datus:

 • Tādu TĪMEKĻA VIETNES lietotāju dati, kuri nav reģistrējušies Bucher Municipal (APMEKLĒTĀJS), bet var tikt uzskatīti par personas datiem, piemēram, sociālajos medijos (APMEKLĒTĀJU DATI), attiecīgi piemēro šīs politikas noteikumus par datiem, kas iegūti no KLIENTA saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu, pat ja Bucher Municipal parasti nav iespējams identificēt APMEKLĒTĀJU;
 • Informācija, kas attiecas uz darbiniekiem un viņu izplatītāju, piegādātāju un citu darījumu partneru kontaktpersonām (turpmāk fiziskās personas — PARTNERI, un viņu dati — PARTNERU DATI), piemēram, konkrēti kontaktinformācija, informācija par to funkcijām, iepriekšējiem kontaktiem ar šīm personām, dati par tirgvedības aktivitātēm (piemēram, biļetenu saņemšana), informācija par komercdarījumiem, pieprasījumiem, piedāvājumiem, konkursiem, nosacījumiem un līgumiem, un informācija, kas saistīta ar šo personu profesionālajām vai citām interesēm.

Kā daļa no darījuma attiecībām KLIENTIEM būs jāiesniedz KLIENTA DATI, kas nepieciešami līgumattiecību nodibināšanai un izpildei, kā arī saistīto līgumsaistību izpildei vai saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Bez šiem datiem Bucher Municipal parasti nevarēs noslēgt vai izpildīt līgumu ar attiecīgo KLIENTU. Tāpat tas attiecas arī uz PARTNERIEM un PARTNERU DATIEM. Tā kā tiek reģistrēta jebkura piekļuve TĪMEKĻA VIETNEI, vienmēr tiek reģistrēti savienojuma dati (piemēram, IP adrese); tas notiek automātiski lietošanas gaitā, un to nevar deaktivizēt atsevišķiem APMEKLĒTĀJIEM, PARTNERIEM vai KLIENTIEM.

 

3.     APSTRĀDES MĒRĶIS UN JURIDISKAIS PAMATS

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Bucher Municipal var apstrādāt KLIENTU DATUS, jo īpaši, bet ne tikai, turpmākajiem mērķiem:

 • Saistībā ar piedāvātajiem pakalpojumiem, līgumu slēgšanu (jo īpaši pirkumiem), līgumu izpildi (jo īpaši pirkuma līgumiem un klientu programmu un pasākumu dalības līgumiem), klientu attiecību uzturēšanu un veicināšanu, saziņu, klientu apkalpošanu un atbalstu, veicināšanas pasākumiem, reklāmu un tirgvedību (tostarp biļetenu un pārdošanas veicināšanas materiālu sūtīšanu);
 • TĪMEKĻA VIETNES lietotāju pārvaldība un citas darbības, kurās piedalās KLIENTI, TĪMEKĻA VIETNES darbība un uzlabošana (tostarp tādu funkciju nodrošināšana, kurām nepieciešami identifikatori vai citi personas dati) un turpmākas IT sistēmas, identitātes pārbaudes;
 • KLIENTU, darbinieku un citu personu aizsardzība un Bucher Municipal datu, noslēpumu un tai uzticēto aktīvu aizsardzība, Bucher Municipal sistēmu un telpu drošība;
 • Tiesību aktu, normatīvo prasību un Bucher Municipal iekšējo noteikumu ievērošana, likumīgo tiesību un prasību īstenošana un izmantošana, aizsardzība pret juridiskām prasībām, tiesvedība, sūdzības, ļaunprātīgas rīcības izskaušana, iesaistīšanās juridiskās izmeklēšanās un tiesvedībā un atbildēšana uz valsts iestāžu pieprasījumiem;
 • Struktūrvienību, uzņēmumu vai uzņēmumu daļu pārdošana vai iegāde un citi korporatīvi darījumi un ar tiem saistīto KLIENTA DATU nodošana;
 • Citiem nolūkiem, ciktāl apstrādi paredz juridisks pienākums un šāda apstrāde ir bijusi pašsaprotama, ņemot vērā apstākļus, vai norādīta datu vākšanas laikā.

(kopā — KLIENTU DATU APSTRĀDES MĒRĶI).

Bucher Municipal izmanto KLIENTU DATUS KLIENTU DATU APSTRĀDES MĒRĶIM, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • līgumu izpilde;
 • Bucher Municipal juridisko saistību izpilde; 
 • KLIENTU piekrišana (tikai tādā apmērā, cik apstrāde pamatojas uz konkrētu pieprasījumu, turklāt to var jebkurā laikā atsaukt, jo īpaši attiecībā uz biļetenu saņemšanu, kam klients ir reģistrējies); un/vai
 • Bucher Municipal likumīgās intereses, tostarp, bet ne tikai
  • produktu un pakalpojumu iegāde un nosūtīšana, arī saistībā ar personām, kas nav tiešie līgumpartneri (piemēram, personas, kas saņem dāvanu);
  • reklāmas un tirgvedības darbību veikšana;
  • efektīvs un lietderīgs klientu atbalsts, kontaktu uzturēšana un cita veida saziņa ar KLIENTIEM ārpus līgumu apstrādes;
  • klientu rīcības, darbību, bažu un vēlmju izpratne, tirgus izpēte; 
  • efektīva un lietderīga esošo preču un pakalpojumu uzlabošana un jaunu preču un pakalpojumu izstrāde;
  • efektīva un lietderīga klientu, darbinieku un citu personu aizsardzība, kā arī datu, noslēpumu un Bucher Municipal vai tai uzticēto aktīvu aizsardzība, Bucher Municipal sistēmu un telpu drošība;
  • uzņēmējdarbības uzturēšana un droša, efektīva un lietderīga organizēšana, tostarp droša, efektīva un lietderīga TĪMEKĻA VIETNES un citu IT sistēmu darbība un sekmīga turpmākā izstrāde;
  • saprātīga korporatīvā pārvaldība un attīstība;
  • sekmīga struktūrvienību, uzņēmumu vai uzņēmumu daļu pārdošana un iegāde un citi korporatīvie darījumi;
  • atbilstība juridiskajām un normatīvajām prasībām un Bucher Municipal iekšējiem noteikumiem;
  • jautājumi, kas saistīti ar krāpšanas, pārkāpumu un noziegumu novēršanu, kā arī izmeklēšanu saistībā ar šādiem pārkāpumiem un citu neatbilstošu rīcību, prasījumu un prasību pret Bucher Municipal izskatīšanu, sadarbību tiesvedībā un ar valsts iestādēm, kā arī apsūdzības, tiesvedības īstenošanu un aizsardzību tiesas procesos.

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā Bucher Municipal var apstrādāt APMEKLĒTĀJU DATUS, lai uzturētu un izstrādātu TĪMEKĻA VIETNI (tostarp nodrošinātu funkcijas, kurām nepieciešami identifikatori vai citi personas dati), lai veiktu statistisko analīzi par TĪMEKĻA VIETNES izmantošanu, kā arī izskaustu ļaunprātīgu rīcību un juridiskas izmeklēšanas vai tiesvedības mērķiem, un lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem. APMEKLĒTĀJA DATUS apstrādā saskaņā ar tādiem pašiem principiem, kas iepriekš izklāstīti attiecībā uz KLIENTA DATIEM.

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā Bucher Municipal var apstrādāt PARTNERU DATUS, konkrēti ar nolūku noslēgt un izpildīt līgumus un citas darījumu attiecības ar PARTNERIEM, pārdošanas veicināšanas pasākumiem, reklāmai un tirgvedībai, saziņai, ielūgumiem uz pasākumiem un dalībai PARTNERU pārdošanas veicināšanas akcijās, kopīgu pasākumu organizēšanai, juridisko un normatīvo prasību un Bucher Municipal iekšējo noteikumu izpildei, juridisko tiesību un prasību īstenošanai un izmantošanai, aizsardzībai pret juridiskām prasībām, tiesvedību, sūdzībām, ļaunprātīgas rīcības izskaušanai, lai iesaistītos juridiskā izmeklēšanā un tiesvedībā un atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem, struktūrvienību, uzņēmumu vai uzņēmumu daļu pārdošanai vai iegādei, kā arī citiem korporatīviem darījumiem un ar tiem saistītai PARTNERA DATU nodošanai. PARTNERA DATUS apstrādā saskaņā ar tādiem pašiem principiem, kas iepriekš izklāstīti attiecībā uz KLIENTA DATIEM.

Visi apstrādes nolūki ir piemērojami uzņēmumam Bucher Municipal, t. i., ne tikai tam uzņēmumam vai Bucher Municipal saistītajam uzņēmumam, kas sākotnēji apkopojis personas datus. Visu Bucher Municipal uzņēmumu vajadzībām tiek vākti KLIENTU, APMEKLĒTĀJU un PARTNERU personas dati.

 

4.     DATU IZPAUŠANA UN PĀRSŪTĪŠANA UZ ĀRVALSTĪM

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā Bucher Municipal var izpaust KLIENTA DATUS, APMEKLĒTĀJA DATUS un PARTNERA DATUS šādām trešo personu kategorijām, kas apstrādā PERSONAS DATUS saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem mērķiem Bucher Municipal vārdā vai savām vajadzībām:

 • pakalpojumu sniedzējiem (gan Bucher Municipal, gan ārējie), tostarp apstrādātājiem;
 • izplatītājiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Bucher Municipal klientiem;
 • vietējām, valsts un ārvalstu iestādēm;
 • plašsaziņas līdzekļiem;
 • apdrošināšanas sabiedrībām;
 • sabiedrībai, tostarp Bucher Municipal tīmekļa vietņu un sociālo mediju lapu apmeklētājiem;
 • nozares organizācijām, asociācijām, organizācijām un citām komitejām;
 • konkurentiem;
 • pircējiem vai personām, kas ir ieinteresētas iegādāties Bucher Municipal struktūrvienības, uzņēmumus vai citas uzņēmuma daļas;
 • citām pusēm potenciālos vai faktiskos tiesas procesos;
 • Bucher Municipal uzņēmumiem
 • Bucher Industries grupas uzņēmumiem

(kopā— TREŠĀS PUSES).

Bucher Municipal var izpaust KLIENTU DATUS, APMEKLĒTĀJU DATUS un PARTNERU DATUS Bucher Municipal ietvaros, kā arī trešām personām un visās pasaules valstīs, tostarp jo īpaši visās valstīs, kurās Bucher Municipal ir pārstāvēts ar saviem uzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem vai citiem birojiem un pārstāvniecībām, kā arī valstīs, kurās Bucher Municipal pakalpojumu sniedzēji apstrādā datus. Ja dati tiek izpausti valstīs, kas negarantē atbilstošu aizsardzību, Bucher Municipal nodrošinās atbilstošu aizsardzību KLIENTU, APMEKLĒTĀJU vai PARTNERU izpaustajiem datiem, ieviešot atbilstošas līgumiskas garantijas, jo īpaši pamatojoties uz ES standartklauzulām, saistošiem korporatīviem noteikumiem, vai arī tas pamatos datu nodošanu ar izņēmumiem, kas saistīti ar piekrišanu, līguma noslēgšanu vai izpildi, juridisku prasību celšanu, īstenošanu vai izpildi, sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, vai arī tas izpauž datus, lai aizsargātu šo personu integritāti. KLIENTS, APMEKLĒTĀJS vai PARTNERIS var saņemt līguma garantiju eksemplāru no attiecīgā pārziņa vai arī attiecīgais pārzinis tam sniegs informāciju par to, kur šādus eksemplārus var saņemt. Bucher Municipal patur tiesības šādus eksemplārus rediģēt datu aizsardzības vai slepenības apsvērumu dēļ.

 

5.     DATU UZGLABĀŠANA

Parasti Bucher Municipal saglabā ar līgumu saistītos KLIENTA DATUS, APMEKLĒTĀJA DATUS un PARTNERA DATUS tik ilgi, kamēr turpinās līgumattiecības vai kamēr Bucher Municipal ir interese par tiem (jo īpaši interese pierādījumu nodrošināšanai pretenziju gadījumā, noteiktu juridisku vai citu prasību ievērošanas dokumentēšanai, darbības apsvērumu dēļ), vai tam ir pienākums to darīt (saskaņā ar līgumu, tiesību aktiem vai citiem noteikumiem). Jo īpaši atkāpes no juridiskajām saistībām ir attiecināmas uz anonimizāciju jeb pseidonimizāciju.

 

6.     SĪKDATNES

Bucher Municipal izmanto sīkdatnes savā TĪMEKĻA VIETNĒ. Sīkdatnes ir plaši izplatīta metode, kas TĪMEKĻA VIETNES lietotāja pārlūkprogrammai piešķir identifikāciju, kuru lietotājs saglabā un pēc pieprasījuma parāda. No vienas puses, Bucher Municipal izmanto sesijas sīkdatnes, kas tiek automātiski dzēstas, kad lietotājs aizver TĪMEKĻA VIETNI, un kas ļauj serverim izveidot stabilu savienojumu ar lietotāju (lai, piemēram, netiktu zaudēts iepirkumu groza saturs), kamēr tas pārlūko tīmekļa vietni. No otras puses, tiek izmantotas pastāvīgas sīkdatnes, kas tiek dzēstas tikai pēc katrai TĪMEKĻA VIETNEI noteiktā laika perioda. Pastāvīgās sīkdatnes ļauj saglabāt noteiktus iestatījumus (piemēram, valodu) vairākām sesijām vai ļauj automātiski pieteikties. Lietotājs piekrīt pastāvīgo sīkdatņu izvietošanai, kad tas izmanto TĪMEKĻA VIETNI un attiecīgās funkcijas (piemēram, valodas iestatījumus un automātisko pieteikšanos). Lietotājs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā vai dzēst sīkdatnes, tomēr tas var traucēt izmantot TĪMEKĻA VIETNI.

 

7.     IZSEKOŠANA

7.1. GOOGLE ANALYTICS

1)Bucher Municipal var izmantot Google Analytics vai līdzīgus pakalpojumus savā TĪMEKĻA VIETNĒ.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics — Google Inc. (“Google”) tīmekļa pakalpojums. Google Analytics izmanto tā sauktās “sīkdatnes” — teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Tomēr, ja šajā vietnē ir iespējota IP anonimizācija, Google vispirms saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saīsināta. Šīs vietnes operatora uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai analizētu, kā jūs izmantojat vietni, apkopotu pārskatus par darbībām vietnē un sniegtu vietnes operatoram turpmākus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta lietošanu.

 

(2) Jūsu pārlūkprogrammas sniegtā IP adrese, kas ir daļa no Google Analytics, netiek apvienota ar citiem Google datiem.

 

(3) Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošu iestatījumu pārlūkprogrammā. Tomēr ņemiet vērā, kā šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit lietot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas pilnā apjomā. Turklāt, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē, jūs varat novērst sīkdatņu ģenerēto datu, kas saistīti ar tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp IP adresi), vākšanu Google un šo datu apstrādi Google: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

(4) Turklāt, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē, jūs varat novērst sīkdatņu ģenerēto datu, kas saistīti ar tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp IP adresi), vākšanu Google un šo datu apstrādi Google:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

. Kā alternatīvu pārlūkprogrammas papildinājumam, jo īpaši pārlūkošanai mobilajās ierīcēs, ir iespējams novērst Google Analytics datu vākšanu, KLIKŠĶINOT UZ ŠĪS SAITES.Tiek iestatīta atteikšanās sīkdatne, kas novērš turpmāku datu vākšanu, kad apmeklējat šo vietni. Atteikšanās sīkdatne ir derīga tikai šai pārlūkprogrammai un mūsu vietnei un tiek saglabāta jūsu ierīcē. Ja šajā pārlūkprogrammā dzēšat sīkdatnes, ir atkal jāiestata atteikšanās sīkdatne.

 

(5) Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics ar paplašinājumu “_anonymizeIp()”. Tā rezultātā turpmākā IP adrešu apstrāde notiek saīsinātā veidā; tas var izslēgt personas identificēšanas iespēju. Tāpēc, ja savāktajos datos ir atsauce uz kādu personu, tā tiek nekavējoties izslēgta un personas dati tiek nekavējoties dzēsti.

 

(6) Mēs izmantojam Google Analytics, lai varētu analizēt mūsu vietnes izmantošanu un regulāri to uzlabot. Apkopotā statistika ļauj mums uzlabot saturu un piedāvāt to jums kā lietotājam interesantākā veidā. Izņēmuma gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti uz ASV, Google ir piekritis ES un ASV privātuma vairogam: HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/EU-US-FRAMEWORK. Google Analytics izmantošanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts.

 

(7) Informācija par trešās puses pakalpojumu sniedzēju: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, Fakss: +353 (1) 4361001. Lietošanas noteikumi:

 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

, datu aizsardzības pārskats:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

un paziņojums par datu aizsardzību

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7.2. Hotjar

Mēs izmantojam Hotjar, lai labāk izprastu savu lietotāju vajadzības un optimizētu šo pakalpojumu un pieredzi. Hotjar ir tehnoloģiju pakalpojums, kas palīdz mums labāk izprast mūsu lietotāju pieredzi (piemēram, cik daudz laika tie pavada lapās, uz kurām saitēm viņi izvēlas klikšķināt, kas lietotājiem patīk un nepatīk utt.), un tas ļauj mums veidot un uzturēt mūsu pakalpojumus, izmantojot lietotāju atsauksmes. Hotjar izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai apkopotu datus par mūsu lietotāju uzvedību un viņu ierīcēm. Tas ietver ierīces IP adresi (kas tiek apstrādāta sesijas laikā un saglabāta deidentificētā veidā), ierīces ekrāna lielumu, ierīces veidu (unikālie ierīces identifikatori), pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfisko atrašanās vietu (tikai valsts) un vēlamo valodu, kas tiek izmantota mūsu vietnes attēlošanai. Hotjar mūsu vārdā glabā šo informāciju anonimizētā lietotāja profilā. Hotjar ir līgumā noteikts aizliegums pārdot mūsu vārdā savāktos datus.

 

8.     SOCIĀLO TĪKLU SPRAUDŅI

Bucher Municipal savā TĪMEKĻA VIETNĒ var izmantot sociālo mediju tīklu, piemēram, Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest, Instagram, LinkedIn vai XING, spraudņus. Pēc noklusējuma TĪMEKĻA VIETNES spraudņi ir deaktivizēti; tādējādi lietotājs var izvēlēties, kad tos aktivizēt. Ja lietotājs tos aktivizē, sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji var izveidot tiešu savienojumu ar lietotāju tā apmeklējuma laikā TĪMEKĻA VIETNĒ, kas ļauj pakalpojumu sniedzējam uzzināt par lietotāja apmeklējumu un analizēt attiecīgo informāciju. Turpmākā personas datu apstrāde tiks veikta pakalpojumu sniedzēja atbildībā un saskaņā ar tā datu aizsardzības politiku. Attiecīgā sociālo mediju piedāvājuma nodrošinātājs neizpaudīs uzņēmumam Bucher Municipal nekādu informāciju.

 

(1)        Pašlaik mēs izmantojam šādus sociālo tīklu spraudņus: [Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube]. Šim nolūkam mēs izmantojam tā saukto divu klikšķu risinājumu. Tas nozīmē, ka tad, kad apmeklējat mūsu vietni, sākotnēji spraudņu nodrošinātājiem netiek nosūtīti nekādi personas dati. Spraudņa nodrošinātāju var atpazīt pēc marķējuma uz lodziņa virs tā sākuma burtiem vai logotipa. Mēs piedāvājam iespēju sazināties ar spraudņa nodrošinātāju tieši, izmantojot šo pogu. Spraudņa nodrošinātājs saņem informāciju par to, ka esat atvēris attiecīgo mūsu tiešsaistes klātbūtnes lapu, tikai tad, ja noklikšķināt uz norobežotā lauka, lai to aktivizētu. Tiek nosūtīti arī šā paziņojuma 3. punktā minētie dati. Saskaņā ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju Vācijā sniegto informāciju Facebook gadījumā IP adrese tiek anonimizēta uzreiz pēc tās iegūšanas. Kad spraudnis ir aktivizēts, jūsu personas dati tiek pārsūtīti attiecīgajam spraudņa nodrošinātājam un tur tiek glabāti (ASV, ja tas ir ASV nodrošinātājs). Tā kā spraudņa nodrošinātājs veic datu vākšanu, jo īpaši izmantojot sīkdatnes, iesakām dzēst visas sīkdatnes, pirms noklikšķināt uz pelēkās rūtiņas virs pārlūkprogrammas drošības iestatījumiem.

(2)        Mums nav nekādas ietekmes attiecībā uz iegūtajiem datiem vai datu apstrādes procedūrām, kā arī mums nav zināms viss datu vākšanas apjoms, apstrādes mērķis vai glabāšanas termiņi. Tāpat mūsu rīcībā nav informācijas par to, vai spraudņa nodrošinātājs ir izdzēsis savāktos datus.

(3)        Spraudņa nodrošinātājs saglabā par jums savāktos datus lietotāja profilu veidā un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai tīmekļa vietnes uz vajadzībām balstītas izstrādes nolūkos. Šāds novērtējums tiek veikts, jo īpaši (pat lietotājiem, kuri nav pierakstījušies), lai nodrošinātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un lai informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības atsaukt šo lietotāju profilu izveidi, taču, lai izmantotu šīs tiesības, jums ir jāsazinās ar attiecīgo spraudņa nodrošinātāju. Izmantojot spraudņus, mēs piedāvājam jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai mēs varētu uzlabot mūsu vietnes klātbūtni un padarīt to interesantāku jums kā lietotājam. Juridiskais pamats spraudņu izmantošanai ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts.

(4)        Datu pārsūtīšana notiek neatkarīgi no tā, vai jums ir spraudņa nodrošinātāja konts un vai esat tajā pieteicies. Ja esat pieteicies spraudņa pakalpojumu sniedzēja kontā, mūsu apkopotie dati tiek tieši saistīti ar jūsu kontu, kas jums ir pie spraudņa pakalpojumu sniedzēja. Ja noklikšķināt uz aktivizētās pogas un, piemēram, izveidojat saiti uz lapu, spraudņa nodrošinātājs šo informāciju saglabā arī jūsu lietotāja kontā un paziņo to publiski jūsu kontaktiem. Iesakām pēc sociālā tīkla lietošanas regulāri iziet no tā, bet jo īpaši pirms pogas aktivizēšanas, jo tas ļauj jums izvairīties no spraudņa nodrošinātāja asociācijas ar jūsu profilu.

(5)        Plašāku informāciju par spraudņa pakalpojumu sniedzēja datu vākšanas un apstrādes mērķi un apjomu var atrast turpmākajos datu aizsardzības paziņojumos. Tur varēsit atrast arī papildu informāciju par savām tiesībām šajā jomā un iestatījumu iespējām, lai aizsargātu savu konfidencialitāti.

(6)        Attiecīgo spraudņu nodrošinātāju adreses un URL adreses ar to paziņojumiem par datu aizsardzību:

1.Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ASV; 

http://www.facebook.com/policy.php;

http://www.facebook.com/help/186325668085084

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

2.Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

3.Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

4.LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

5.Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg,

http://www.xing.com/privacy

 

6. Instagram, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
https://help.instagram.com/519522125107875

 

7. Pinterest, 651 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

9.     BIĻETENS

Bucher Municipal var nosūtīt KLIENTIEM un PARTNERIEM biļetenus vai citus komerciālus paziņojumus saistībā ar savām precēm un pakalpojumiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Bucher Municipal patur tiesības to darīt bez iepriekšējas esošo klientu un sadarbības partneru piekrišanas. Tomēr attiecīgie klienti un darījumu partneri jebkurā laikā var iebilst pret turpmāku biļetenu vai citu komerciālu paziņojumu saņemšanu, izmantojot kontu attiecīgajā Tīmekļa vietnē vai saiti, kas iekļauta katrā sūtījumā. Tomēr viena biļetena saņemšanas pārtraukšana var nenozīmēt arī citu biļetenu saņemšanas pārtraukšanu.

(1) Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mūsu biļetenu saņemšanas, noklikšķinot uz pogas “Atteikties” kādā no biļeteniem vai nosūtot e-pastu uz šādu adresiinfo@buchermunicipal.com

 

(2) Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu biļetena saņemšanai un atteikties no biļetena abonementa. Jūs varat paziņot par šo atsaukumu, noklikšķinot uz saites, kas iekļauta katrā informatīvajā e-pastā, izmantojot šo vietnes veidlapu, nosūtot e-pastu uz  info@buchermunicipal.comvai nosūtot ziņojumu uz vietnes paziņojumā norādītajiem kontaktinformācijas datiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs analizējam jūsu kā lietotāja uzvedību, lai nosūtītu biļetenu. Šai analīzei e-pasta ziņojumos tiek izmantoti tā sauktie tīmekļa bāksignāli jeb izsekošanas pikseļi, kas parāda viena pikseļa attēlu datnes, kuras tiek saglabātas mūsu vietnē. Šīm analīzēm mēs 3.punktā minētos datus un tīmekļa bāksignālus saistām ar jūsu e-pasta adresi un individuālo ID. Dati tiek vākti tikai anonimizētā veidā, t. i., identifikatori netiek saistīti ar citiem jūsu personas datiem; nav iespējams tieši atsaukties uz jūsu personību. Jūs varat jebkurā laikā iebilst pret šo izsekošanu, noklikšķinot uz atsevišķas saites, kas ir norādīta katrā e-pasta vēstulē, vai informējot mūs citā saziņas kanālā. Šī informācija tiek saglabāta tik ilgi, kamēr abonējat biļetenu. Pēc atteikšanās no abonēšanas notiek tikai statistisku un anonīmu datu glabāšana.

 

10.  BANERU REKLĀMA

Iespējams, ka TĪMEKĻA VIETNES apmeklējuma laikā tiek izvietota personalizēta reklāma. Katrā reklāmkarogā, kas tiek parādīts KLIENTAM, ir iekļauti TĪMEKĻA VIETNĒ piedāvātie produkti, kurus klients jau iepriekš ir apskatījis. Bucher Municipal ģenerē reklāmu, izmantojot sīkdatnes (skatīt Isadaļas 6. punktu iepriekš).

Ja Bucher Municipal tīmekļa vietnē izvieto trešo personu reklāmu (piemēram, reklāmkarogus) vai plāno izvietot savu reklāmu trešās personas tīmekļa vietnē, var tikt izmantotas sīkdatnes no uzņēmumiem, kas specializējas šādu reklāmu izmantošanā. Bucher Municipal neizpaudīs personas datus šādiem uzņēmumiem, t. i., tie tikai ievietos pastāvīgu sīkdatni TĪMEKĻA VIETNES lietotājiem, lai atpazītu tos, un darīs to tikai Bucher Municipal interesēs. Tas ļauj Bucher Municipal izvietot šīm personām paredzētas reklāmas ārējās tīmekļa vietnēs (piemēram, saistībā ar produktiem, par kuriem šīs personas izrādīja interesi interneta veikalā). Bucher Municipal neizpaudīs personas datus arī ārējo tīmekļa vietņu operatoriem.

 

11.  KLIENTU, APMEKLĒTĀJU UN PARTNERU TIESĪBAS

Jebkura persona, uz kuru attiecas VDAR, tostarp jebkurš KLIENTS, APMEKLĒTĀJS un PARTNERIS, var pieprasīt no Bucher Municipal informāciju par to, vai tiek apstrādāti ar viņu saistītie dati. Turklāt šādām skartajām personām ir tiesības pieprasīt labot, iznīcināt vai ierobežot personas datus, kas attiecas uz tām, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi. Ja personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, šādas skartās personas var jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Noteiktos gadījumos šādām skartajām personām ir tiesības saņemt datus, kas iegūti, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, strukturētā, vienotā un mašīnlasāmā formātā, kas ļauj tos turpmāk izmantot un pārsūtīt. Pieprasījumu šajā sakarā iesniedz kontaktpersonai (sk. 1.punktu). Skartajām personām, uz kurām VDAR neattiecas, var būt līdzīgas tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Bucher Municipal saglabā tiesības ierobežot skartās personas tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un, piemēram, neizpaust visaptverošu informāciju vai dzēst datus.

Ja Bucher Municipal attiecībā uz konkrētu personu pieņem automatizētu lēmumu, kas var radīt juridiskas sekas skartajai personai vai nopietni ietekmēt viņu līdzīgā veidā, skartajai personai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir tiesības sazināties ar Bucher Municipal pārzini un pieprasīt lēmuma pārskatīšanu vai pieprasīt, lai pārzinis veiktu iepriekšēju novērtējumu. Šādā gadījumā skartā persona, iespējams, vairs nevarēs izmantot noteiktus automatizētus pakalpojumus. Persona par to tiks informēta vēlāk vai atsevišķi iepriekš.

Skartās personas var arī iesniegt sūdzību attiecīgās valsts kompetentajai datu aizsardzības iestādei.

 

12.  DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKAS IZMAIŅAS

Bucher Municipal ir tiesīgs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma grozīt šo Privātuma politiku. Tiek piemērota jaunākā versija, kas norādīta TĪMEKĻA VIETNĒ.

Ja šī Privātuma politika ir daļa no līguma ar KLIENTIEM vai PARTNERIEM, Bucher Municipal var tos informēt par atjauninājumiem vai grozījumiem e-pastā vai citā piemērotā veidā. Grozījumus uzskata par pieņemtiem, ja 30kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nav izteikti iebildumi. Iebildumu gadījumā Bucher Municipal var izbeigt līgumu izņēmuma kārtā un bez kavēšanās.

 

13.  APSTRĀDĀTĀJS

Mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus (“apstrādātājus”), kuriem var būt piekļuve jūsu personas datiem. Mēs rūpīgi izvēlamies visus ārējo pakalpojumu sniedzējus, lai pēc iespējas nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību.

 

II.   Konkrēti noteikumi

Turpmāk izklāstītie noteikumi papildina I iedaļā izklāstītos vispārīgos noteikumus par noteiktām Bucher Municipal darbībām. Ja rodas pretrunas, noteicošie ir I sadaļā izklāstītie vispārīgie noteikumi. 

 

1.     TIEŠSAISTES VEIKALI

KLIENTU kredītspēja tiešsaistes veikalos var tikt novērtēta automātiski, lai, pamatojoties uz šo lēmumu, piedāvātu pirkumu uz nomaksu, ja šāda maksājuma iespēja vispār tiek piedāvāta. Šādā gadījumā kredītvērtējumu veic, pamatojoties uz ārējas kredītvēstures aģentūras sniegto informāciju, kas uzņēmumam Bucher Municipal sniegs attiecīgās personas kredītvērtējumu. Aģentūra aprēķinās punktu skaitu, pamatojoties uz slepenu formulu, kuras pamatā ir dati par personas maksājumu vēsturi, tās parādu un maksātnespējas vēsturi un iespējamiem tiesībspējas ierobežojumiem. Ja punktu skaits būs zemāks par noteiktu robežvērtību, maksājums ar rēķinu netiks piedāvāts. Šādā gadījumā KLIENTS var sazināties ar šādu kontaktpersonu, ja viņš nav gatavs pieņemt lēmumu: INFO@BUCHERMUNICIPAL.COM

Bucher Municipal tiešsaistes veikali var automātiski izlemt, vai noslēgt pirkuma līgumus. Tomēr Bucher Municipal neuzskata to par automatizētu individuālu lēmumu, kā paredzēts VDAR 22.pantā. Ja KLIENTS nevēlas šādu automātisku līguma noslēgšanu, tam ir iespēja iegādāties Bucher Municipal produktus un pakalpojumus Bucher Municipal un tās mazumtirgotāju fiziskajos veikalos.

Pieprasījumus, prasījumus un informāciju par datu aizsardzību var adresēt šādai kontaktpersonai: DATAPROTECTION@BUCHERMUNICIPAL.COM , Tel. +41 44 857 22 11